Sosyalist Dergi: 13 |  ÜRÜN |
AMERİKA'NIN OLDUBİTTİSİNİ BOŞA ÇIKARALIM - 9 Mart 2003


Millet Meclisi 1 Mart 2003 tarihinde yapılan oylamada AKP hükümetinin getirdiği savaş tezkeresini reddetti. CHP’nin red oylarıyla 100 AKP milletvekilinin red oyu birleşince, Meclis Türkiye’nin yüzünü ağartacak barışçı bir karara imza atmış oldu.

Bu sevindirici karar, aylardan beri Amerikan emperyalizminin Irak’a yönelik sömürgeci vahşet planlarına karşı kampanya yürüten barışseverler için büyük bir zafer anlamına geliyor. Oylamanın yapıldığı saatlerde Meclis’in yakınlarında kadın erkek yüz bin barışsever işçi, emekçi ve aydının emperyalist savaşa hayır demek için toplanması, ülkenin dört bir köşesinde yılmadan usanmadan sürdürülen barış kampanyasının doruğunu temsil ediyordu. Türkiye halkının Irak halklarıyla enternasyonalist dayanışması, her ülkede halkların aynı doğrultudaki büyük eylemleriyle bütünleşince, dipten gelen bir dalgaya dönüştü ve sonuçta ABD emperyalistlerini ve onun uşaklığını yapmakta hiç duraksamayan TÜSİAD oligarşisini öfkeden kudurttu. Bu karar, daha birkaç ay önce seçimler sırasında halka verdikleri sözlerin mürekkebi kurumadan ABD’ye ve yerli oligarşiye yaranmak için emperyalist savaş çığırtkanlığı yapan Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ikilisine de ağır bir darbe indirdi.

Ellerindeki saldırı planlarının suya düşmesiyle çileden çıkan Amerikan yönetimi ve yerli uşakları, kısa bir şaşkınlıktan sonra bu yenilginin üstesinden gelmek için dört koldan harekete geçtiler. Amerikancı medyanın yaygaralarının ardından gayri resmi başbakan Erdoğan ve resmi başbakan Gül, ikinci bir tezkereden söz etmeye başladılar. İMF’nin halkı çökertme planlarına uygun bütçe tasarısını sunan maliye bakanı Unakıtan, İMF zehirinin sorumluluğunu barış isteyen halka yüklemekte tereddüt bile etmedi. Genelkurmay Başkanı Özkök’ün, AKP hükümetiyle aynı görüşte olduklarını ve savaş tezkeresini desteklediklerini açıklamasından sonra, daha ortalıkta Meclis izni bile olmadan Amerikan askerleri, tankları, topları ve cephanesinin İskenderun limanından Irak’a sevk edilmesine başlandı.

Bir başka deyişle, Türkiye halkının mutlak çoğunluğunun barış iradesini ortaya koymasına ve Meclisin bu iradeye uyarak savaş tezkeresini reddetmesine rağmen, ABD ve uşakları bir oldubitti yaratarak Türkiye’yi savaşa sürüklüyorlar. Görünüşü kurtaracak bir Meclis izni bile olmadan İskenderun limanının gayri meşru olarak ABD savaş gemilerine açılması, Amerikan asker ve ağır silah sevkiyatının bütün güney ve güneydoğu illerini Amerikan işgali altına sokacak boyutlara varması asla kabul edilemeyecek ağır bir savaş suçudur.

Biz tarihimizdeki bu tür oldubittileri iyi hatırlıyoruz. I. Dünya Savaşı’na biz böyle bir oldubittiyle sokulmuştuk. İttihat ve Terakki Partisi’nin başı Turancı militarist Enver Paşa Meclisin ve hatta hükümetin haberi olmadan Alman elçisiyle kurduğu bir tezgahla Göben ve Breslau zırhlılarını Türk limanlarına kabul etmiş, bu zırhlıların Rusya’yı bombalamasına göz yummuş ve Türkiye’yi Alman emperyalizminin kuyruğunda savaşa sokmuştu.

Bütün yurtseverlerin Türkiye, bölge ve dünya halklarına çok pahalıya mal olan bu oldubittiyi bir daha tekrarlatmayacak bilinci ve mücadele azmini göstermesi gerekiyor. Türkiye ABD emperyalizminin maşası olmamalıdır. Türkiye, mazlum Irak halklarına karşı bir sıçrama tahtası olmamalıdır. Bu amaçla:

-Meclis, kararına sahip çıkmalıdır. Pervasızca halkın ve Meclisin iradesini çiğneyen zorbalara dur demelidir.
-Cumhurbaşkanı, yeminine uygun davranmalı ve yaşamsal önem taşıyan bu konuda ABD adına girişilen apaçık hukuksuzluğa karşı bütün devlet organlarını ve halkı göreve davet etmelidir.
-Hükümet, bu oldubittiye göz yumarak anayasayı çiğnemektedir, derhal halkın ve Meclisin emrine uymalıdır.
-Genelkurmay, halkın kendisine sadece vatanı koruma görevi verdiği bilinciyle davranmalı, ABD emperyalizminin ve büyük yerli kapitalistlerin bencil menfaatleri doğrultusunda değil, yurtsever ve barışsever halkın iradesi doğrultusunda hareket etmelidir. Enver Paşaların militarizmi Türkiye’ye sadece yıkım getirir.
-Başta topluca red oyu kullanan CHP olmak üzere Meclis’te temsil edilen partiler, ABD’nin oldubittisini durduracak eylemlere ve parlamenter/hukuksal denetim yollarına derhal başvurmalıdır.
-Başta sendikalar, gençlik ve köylü dernekleri olmak üzere yurttaş girişimleri ABD’nin ve yerli oligarşinin yarattığı bu savaş suçuna karşı daha da kararlı şekilde meydanlara çıkmalıdır.

Tarihin kritik bir anında herkes sorumluluğunu üstlenmelidir. Adalet bizden yanadır, hukuk bizden yanadır, dünya halkları bizden yanadır. Amerika’nın sömürgeci savaşını hala durdurabilir, Türkiye’nin köleci bir savaşta bilinçsiz bir köle gibi hareket ederek kardeş Irak halklarına, kardeş Ortadoğu halklarına ve bizzat kendisine onulmaz zararlar vermesine mani olabiliriz. Amerikan sömürgecilerini durdurmak için haydi görev başına!


 
Yazarın Diğer Yazıları
 Cengiz Çandar’ın Yeni Hedefi
 Yanlış Tarih, Yanlış Politika
 Ordu ve AKP
 Hesap Vakti
 Akıl Tutulması
 Tarih Hızlanıyor
 Merhaba
 Gündemden
 Haydi, Devrimci Dayanışmamızı Göstermeye
 Libya Gündeminden
 1 Mayıs Gündemi
 Seçimden Önce
 12 Haziran 2011 Seçiminde Tutumumuz
 12 Haziran 2011 Seçim Sonuçları
 Seçimden Sonra

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS