10 eylül dergisi kapaklarndan oluşan kolaj

Sayı 5 Ocak 1990 Toplatma kararlarına itirazlarımızdan…

Toplatma kararlarına itirazlarımızdan…

‘…Hukuki dayanaktan yoksundur, çünkü T.C. Anayasası’nda varolan basın özgürlüğü çerçevesinde basının mesleki haklarının icrası, bilindiği gibi, suçun temel dört unsurundan biri olan hukuka aykırılığı hukuka uygun hale getirdiğinden suç unsuru oluşmamıştır. Öte yandan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilgili hükmüyle bağlı olarak T.C. Anayasası’nın 26. maddesinde düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti bu yazılarda kullanılmıştır. Yazarlar görüş ve düşüncelerini açıklamakla en temel insani ve anayasal haklarından birini kullanmışlardır. Kaldı ki 141 ve 142. maddelerinin cumhurbaşkanlığı düzeyinden itibaren tartışıldığı bugünlerde İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 1989/229 Esas sayılı kararında vurgulanan şu hukuk anlayışı kanımızca esinlendirici değerdedir: ‘Kaldı ki fikir ve düşünce suçlarının toplumun ulaştığı sosyal, kültürel ve çağdaş seviye itibariyle ceza yaptırımına konu edilmemesi gerektiği yönünde etkin bir ortamın doğduğu, bu düşünce ve görüş değişiminin en yetkili kurum ve kişilerce de benimsenir ve açıklanır olduğu, fikir ve düşünce suçlarına ilişkin yasal düzenlemelerin değiştirilmesi ve bu tür fiillerin suç olmaktan ya da hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirir fiil sayılmaktan çıkartılması halinde, TCK’nın 142. maddesi uyarınca bu yeniliğin geçmişte suç işleyenlere de şamil olacağı toplumda vaki olan ve yasal düzenlemelere yansıma eğilimi gösteren bu tür görüş değişikliklerinin ceza yargıçlarının gözetilmemesinin haklı sayılamayacağı, aksi halde yargı erkinin toplumun dinamizminin gerisinde kalarak sosyal yapıya uyumsuz bir kurum durumuna düşeceği görüş ve düşüncesiyle…’ Sayın yargıcın kararında da belirttiği gibi, günümüzde hukukun normatif yorumundan çok, gerçekçi ve sosyolojik yorumunu gerektiren düşünce özgürlüğü konusunda takınılacak tutum, yargı erkinin işlevli kılınması bakımından zorunlu görülmekte ve bu çerçevede dergi toplatmaları gerçekçi yaklaşıma aykırı düşmektedir. Bu anlayışla 10 Eylül dergisinin toplatılmasının da hukuka uygunluğu şüpheyle karşılanmalıdır.’