Ürün Yayınları
ATILIM
Kollektif
5 cilt (155+195+198+246+195) toplam 989 sayfa / 120 TL

ISBN= 978-975-6681-05-3

SUNUŞ

Ürün Yayınları, Türkiye Komünist Partisi'nin 90. yılında okurlarına Atılım dizisini sunuyor. TKP'nin 1974-1980 dönemine de adını veren Atılım TKP Merkez Komitesi organı olarak 1974'te aylık sürelerle yayımlanmaya başlandı.

Atılım döneminde TKP, Türkiye'de kapitalizme, emperyalizme ve faşizme karşı mücadelenin en önemli siyasal gücü oldu. İşçi sınıfı içinde yarattığı örgütlenme ağı temelinde ülke çapında kitleselleşti. Sendika, gençlik, memur, köylü, kooperatif ve kadın hareketinin çekim merkezine dönüştü.

TKP, bu dönemde, kapitalist sınıfa karşı güçlü grevlerin düzenlenmesinde, faşist teröre karşı halk direnişlerinin örülmesinde, 1 Mayıs'ın alanlarda kutlanmasında, 8 Mart'ın benimsetilmesinde, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılmasında,  NATO'dan çıkılması ve Amerikan üslerinin kapatılması kampanyalarında, barış hareketinin oluşturulmasında, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü ayaklar altına alan 141. ve 142. maddelerin iptali kampanyasında, Kürt halkına yönelik baskıların teşhir edilmesinde, başta Filistin olmak üzere ulusal kurtuluş hareketleriyle dayanışmanın geliştirilmesinde, sosyalist ülkelerle dostluğun savunulmasında öncülük yaptı.

Okurlarımız yıllara göre derlenmiş Atılım dizisinde bu sürecin komünistlerin ve dostlarının özverisiyle nasıl geliştiğini adım adım izleyebilecekler. Marksizm-Leninizm'e ve Proletarya Enternasyonalizmine gönül vermiş insanların zihin haritasını olduğu gibi görebilecekler. Sosyalizm düşüncesinin ülkenin en ücra köşelerine kadar yayılarak nerdeyse her fabrika, işletme, okul, köy ve semtte emekçilerle buluştuğu; grevlerin, direnişlerin, sokak gösterilerinin, dev mitinglerin yoğunlaştığı; kapitalist sömürünün ve her türlü zulmün sorgulandığı bu dönem kapitalist egemenlerin ve emperyalist efendilerinin tepkisini de beraberinde getirdi.

Türkiye'de gerçek bir sosyal devrim olasılığının ortaya çıkmasıyla Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçi burjuvazi önleyici bir karşı-devrim planlamaya başladı. Faşist çetelerin örgütlenmesi, dinci gericiliğin hortlatılması, Milliyetçi Cephe'nin kurulması, kontrgerilla cinayetleri, 1 Mayıs 1977 katliamı, Malatya, Çorum ve Maraş katliamları zinciri 12 Eylül faşist darbesiyle doruğa ulaştı. Atılım dizisinde bu uğursuz gidişe karşı mücadelenin niçin başarılı olamadığı da anlaşılabilecek.

Sermayenin sınırsız egemenliğini sağlamak için ülke zindan karanlığına boğuldu. Serpilip gelişen hayatı kötürümleştirmek için işkence, zorbalık, bencillik, çıkarcılık, köle ruhu, sömürücülük yüceltildi. Aydınlanma, demokrasi, özgürlük, eşitlik, kollektif eylem, kollektif mülkiyet, halk iktidarı, sosyalizm kötülendi. Türkiye'ye deli gömleği giydirildi.

Emperyalizmin ve kapitalizmin giydirdiği bu deli gömleğini yırtıp atmak için işçi sınıfının, emekçilerin ve ezilen halkların mücadelesi bugün de devam ediyor. Türkiye tekil bir örnek değil. Aşağı yukarı bütün dünya aynı durumda. Kapitalizm ve emperyalizm insanlığı, doğayı ve gezegeni toptan yıkımın eşiğine getirdi. Yeni bir sosyal devrim olmadan bu yıkımdan kurtulmak olanaksız. Türkiye topraklarında, bölgede ve dünyada sosyal devrimin yolunu açmak için daha bilinçli ve daha örgütlü olmaktan başka çare yok. Bu mücadeleye katılan herkes Atılım sayfalarında güçlü bir esin kaynağı bulacaktır.

Atılım dizisi, Türkiye'nin en köklü devrimci muhalefet damarını oluşturan TKP'nin atılım dönemine tuttuğu ışıkla, aynı zamanda, bugün TKP adını gasp etmiş olan köksüz SİP'in bu tarihle ve bu eylemle ilişkisizliğini ortaya koyan bir ölçü niteliğindedir.

Atılım dizisi, Türkiye'nin yakın tarihini anlamak isteyen sosyal bilimciler açısından da paha biçilmez değerde bir belge olacaktır.

Ürün Yayınları, Eylül 2010

5 cilt (155+195+198+246+195) toplam 989 sayfa 
Diğer Kitaplar
 ATILIM
 TÜRK SORUNU
 MAHŞERİN KAPISINDA - Amerika, Savaş ve Türkiye
 SİP'İN KORKU VE İHANETİ
 YOLDAŞLARIN ATEŞLE İMTİHANI - 1920'den Günümüze TKP
 TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 5. KONGRE BELGELERİ
 TKP PROGRAMLARI VE MUSTAFA SUPHİ TEZLERİ