Sosyalist Dergi: 25 |  ÜRÜN |
29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Komünist Tutum

 

Daha önceki tespitlerimizde de belirtmiştik; komünistler açısından tüm seçim çalışmaları, devrim ve sosyalizm yürüyüşünde ancak bir ara durak olarak ele alınmalıdır. Asıl olanın işçi sınıfının öncülüğünde bağlaşıklarıyla birlikte yürütülecek, hiçbir yöntemi mutlaklaştırmayan ancak hiçbir mücadele biçimini de kategorik olarak dışlamayan devrimci mücadele olduğu asla unutulmamalıdır.

Türkiye’de yerel seçimler, parlamento seçimlerinden farklı olarak siyasal tercihlerle birlikte, adayların kişisel özelliklerinin ve yerele özgü koşulların daha çok ön planda olduğu seçimler arasındadır. Dolayısıyla, yerel seçimlerde savunacağımız programlar ve adaylar, seçim yapılacak yereldeki koşulları öncelikle gözetmek durumundadır. Buna rağmen, genel veya yerel seçimleri birbirlerinden çok da ayrı kategoriler saymak da yanlış bir tutumdur.

Bütün bu gerekçeleri değerlendirdiğimizde, yerel seçimlerde komünistlerin destekleyeceği adayların işçi sınıfı partisinin ortaya koyduğu programı aynen takip edemese bile, söz konusu programda belirttiğimiz ilkelere aykırı tutum almayacağını taahhüt etmesi esastır.
Bizim, genel seçimler için destekleyeceğimiz partilerden talep ettiğimiz programın ana hatlarını bir kez daha hatırlayalım:

İMF programının yırtılıp atılması, özelleştirmelere son verilmesi ve daha önce özelleştirilen işletmelerin tekrar kamuya devredilmesi, yoksulluğa ve işsizliğe son vermeyi amaçlayan bir sosyal program uygulanması, ABD ve AB başta olmak üzere bütün emperyalist odaklarla yapılan kölelik anlaşmalarının iptal edilmesi, gümrük birliğinden çıkılması, NATO’dan çıkılması, emperyalist savaş politikalarına son verilmesi, komşularımızı istila eden emperyalist işgalcilere verilen desteklerin derhal son bulması, başta İncirlik olmak üzere tüm üslerin kapatılması, İsrail’le halktan gizlenerek imzalanan tüm saldırı anlaşmalarının yırtılması ve Filistin’in özgürlüğü için harekete geçilmesi, halklar arasında dostluğun ve kardeşliğin sağlanması, kirli savaşa son verilmesi, Kürt, Ermeni, Arap ve Yahudi halklarına yönelik şovenist kampanyaların durdurulması, genel af ilan edilmesi, sendikal yasakların son bulması, emekçi çocuklarına parasız eğitim hakkı verilmesi, kadınların siyasal ve toplumsal yaşama tam katılımının sağlanması taleplerini içeren devrimci ve demokratik bir program.

Yerel seçimlerdeki yaklaşımımız 

Yerel seçimler alternatif bir belediyecilik anlayışının filizlenmesi, komünistlerin savunduğu yerinden yönetim ilkesinin hayata geçmesi için bir fırsat olarak kullanılmalıdır. Bu amaçla, yerellerde işçi sınıfımıza ve emekçi halkımıza, hepsi de kapitalist soygunculuğu benimseyen, militarizmi ve halklara karşı düşmanlığı körükleyen partiler cephesine karşı devrimci ve demokratik bir alternatifin olduğunu gösterecek emekçi birliğini savunuyoruz.

Yerel seçimlerde emekçilerin birliği, öncelikle komünist ve sosyalist parti, örgüt, çevre ve grupların birliğini içermeli; genişleyerek ezilen halkların temsilcilerini ve ilericileri, demokratları, yurtseverleri de kucaklamayı başarmalıdır. Komünist ve sosyalist hareket ile Kürt yurtsever hareketinin birliği, emperyalizmin, siyonizmin ve işbirlikçi kapitalist egemen sınıfların böl-yönet politikasına karşı işçi sınıfının ve ezilen halkların ortak bir cevabı olacak ve başarılı olunan her belediyede “halk için belediyecilik” anlayışına önemli bir katkı sağlayacaktır.

Yerel Seçimlerde Destekleyeceğimiz Adaylar
- toplu taşımacılığı esas alacağını;
- şeffaf bir belediyecilik anlayışı sergileyeceğini;
- ranta dayalı değil, insanların ortak yaşamalarını kolaylaştırıcı imar düzenlemelerini esas alacağını;
- kârı azamileştirmeyi değil, en yoksulların insanca yaşamasını temin edecek bir tüketim malları fiyatlandırmasına gideceğini;
- suyu, elektriği, doğal gazı, taşımacılığı ve belediyenin vermekle yükümlü bulunduğu bütün mal ve hizmetleri en ucuz, en yaygın şekilde ve en geniş kesimlere ulaştıracağını;
- sadaka kültürünü değil, toplumsal dayanışmayı ön plana çıkartacağını;
- bütün inanç ve kültürlere eşit mesafede duracağını;
- belediyenin olanaklarını en başta fakirler ve fakir semtler için kullanacağını;
- belediye çalışanlarının özgürce sendikal haklarını kullanmalarını temin edeceğini;
- kültürel ve sportif etkinliklerin herkesin ulaşabileceği kadar ucuz ve yaygın hale getireceğini
Taahhüt Etmelidir.

Yani bütün bu adaylar, “emredici vekalet” ilkesi uyarınca, yukarıda ana hatlarıyla özetlediğimiz programa uygun davranmakla yükümlü olduklarını beyan etmeli ve bu programa uymadıkları takdirde derhal istifa edeceklerini imzayla taahhüt altına almalıdırlar.

Partilere karşı tutumumuz
Geldiği günden beri İMF programını uygulayarak Türkiye emekçilerini ekonomik soykırıma uğratan işbirlikçi AKP’ye, faşist MHP ve BBP’ye, işbirlikçi DYP’ye, ANAP’a oy yok! Aynı İMF programını uygulamaya devam edeceklerini ilan eden CHP ve DSP’ye oy yok! Şovenist İP’ye, sahteci SİP’e oy yok!

Daha önceki seçimlerde ilkesel olarak savunduğumuz, sosyalist ve devrimci demokratik partiler bloku kurulmasını destekliyoruz! Yerel seçimlerdeki oylarımız, böyle bir blokun oluşturacağı programa verilecektir.

Siyasi bir ahlâksızlık içinde olduğunu, milliyetçiliğe, militarizm savunuculuğuna, devlet yanlısı bir tutuma savrulduğunu düşündüğümüz SİP’in her düzeyde sol platformlardan tecrit edilmesini savunuyoruz. Yerel düzeydeki alternatif belediyecilik anlayışının, yerellerden yükselecek bir sosyalizm programının böylesi bir parti aracılığıyla kitlelere ulaştırılmasının uzun vadede emekçi sınıfların zararına olacağını biliyoruz. O nedenle, SİP’in yaptıklarının tüm sosyalistler ve komünistler tarafından şiddetle eleştirilmesi gerektiğini de söylüyoruz.

Ancak, buna rağmen, eğer, yukarıda bahsettiğimiz koşullarda bir ittifak yaratılabilirse, komünistler böylesi bir blokun içinde SİP’in dahi bulunmasına itiraz etmeyeceklerdir. Blokun tespit edeceği aday, eğer demokratik yollarla ve ortak bir kararla belirlendiyse, bizler tarafından da desteklenecektir.

Sosyalist ve devrimci partilerden oluşan bir blok oluşturulamadığı durumlarda, tüm okurlarımız bulundukları bölgenin özgün koşullarına uygun olarak davranmakta serbesttir.
 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç’te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970’in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS