Sosyalist Dergi: 13 |  ÜRÜN |
Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - IV

TEMEL PROGRAMATİK ESASLAR VE MÜCADELENİN TEMEL HEDEFLERİ

YKP mücadeleyi örgütleyen cephenin yönelim ve taleplerini, tekelci sermayenin başlıca tercihlerine karşı çıkma ve bunlarla mücadele etme yönelim ve hedeflerinden oluşan bir asgari program temeline oturtmasını sağlamak için öncülük edecektir. Kapitalist sistemin temellerine yönelen radikal değişimlere açık bir program.

Bu sadece sıradan bir asgari çerçeve program olamayacağı gibi sistemdeki krizi aşmaya yönelik bir program da olamaz: Anti-emperyalist anti-tekelci toplumsal güçlerin olgunluk seviyesini yansıtmalıdır. İttifakı sağlamlaştırmalı ve derinleştirmelidir. İşçi sınıfının ve emekçi halkın diğer kesimlerinin toplumsal ve politik bilinç seviyesini yükseltmelidir. Cephe, YKP ile ittifak halinde onu meydana getiren güçler arasındaki antlaşmanın kapsamıyla belirlenecektir.

Cephenin programatik esasları ve mücadelenin temel hedefleri iç tutarlılığa ve hiyerarşiye sahip olacaktır. Bunlar mücadele içerisinde, cephe içindeki ve toplumsal ve siyasal düzeydeki güç dengesindeki gelişmelere bağlı olarak düzenlenecektir. Aşağıdaki konulara ilişkin tedbir alınması ve hedef belirlenmesine dönük mücadeleyi örgütlemeye hizmet edecektir:

İşçi sınıfının ve diğer halk kesimlerinin yaşamsal ekonomik, kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarının karşılanması, işsizlik sorunu ve sonuçlarıyla mücadele edilmesi, emekçilerin kazanımlarının ve demokratik haklarının savunulması ve genişletilmesi ülkenin üretken altyapısının ve gelişme potansiyelinin korunması ve genişletilmesi ulusal bağımsızlığın savunulması ve emperyalist yeni dünya düzeni karşısında ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ülkenin barış mücadelesine aktif katılımının sağlanması ve her türlü müdahaleyi, bölgede ve dünyada emperyalist savaşlara karşı direnç oluşturulması.

Temel programatik esaslar ve mücadelenin temel hedefleri arasında şunlar yer alacaktır:

* Yunanistan'ın yurt içi kalkınma potansiyelinden istifade etmenin ve emekçi halkın yaşam standardında gerçek bir iyileşme sağlamanın temel koşulu olarak Avrupa Birliği'nden çıkılması.

* Ne şekilde olursa olsun ülkenin emperyalist plan ve müdahaleler içinde yer almasının reddi. Komşu ülkelerdeki diğer hareketlerle Balkanlar Akdeniz ve Ortadoğu'dan oluşan güney ekseninde bölgesel bir güvenlik sistemi oluşturmak üzere ortak tavır. ABD, AB ve NATO'nun siyasi ve askeri bağımlılık ağından kurtulunması. NATO ve Batı Avrupa Birliği'nden çekilinmesi. ABD-NATO üslerinin ve nükleer silahların kaldırılması: NATO'nun ve diğer askeri-politik örgütlerin çözülmesi için dünya halkları ve ülkeleriyle ortak eylemin geliştirilmesi. Yunanistan'ın güvenliğini sağlayan ve uluslararası ilişkilerde ve bölgede anti-emperyalist bir şekillenme yaratan bir savunma politikasının belirlenmesi. Egemenlik haklarının emperyalist örgütlere terk edilmesinin

kayıtsız şartsız reddi.

* Yakıcı işsizlik sorununa yanıt üretmek, halkın gelirini korumak ve onda gerçek bir yükselme sağlamak için faaliyet yürütülmesi. Maaş, emekli aylığı ve ödenekleri belirtir endeks hazırlanması. Yeni iş ilişkilerinin empoze edilmesine karşı mücadele. Yunanlılar ve yabancı kökenliler arasında ayırım yapmaksızın emekçi halkın mali, toplumsal ve sosyal güvenlik haklarını tamamıyla garanti altına alarak çalışma saatlerinin düşürülmesi. Fazla mesainin yasaklanması; kadınları ve gençleri hedef alan ayrımcılığı ortadan kaldıracak tedbirlerin alınması. Yeni teknolojilerin emekçi halkın çıkarına geliştirilmesi ve kullanımı.

İşyerlerinde hijyen ve güvenliğe ilişkin önlemlerin alınması. Çalışanların ve halkın denetimini sağlayacak kurumların yaratılması. Kadın-erkek- genç-yabancı kökenli ayrımı yapmaksızın eşit işe eşit ücret. Asgari ücretin %80'ini aşmayacak şekilde süresiz işsizlik ödeneği. İşsizlerin işsiz kaldıkları süre boyunca toplumsal .haklarını ve sosyal güvencelerinin sağlanması. Özel ihtiyaçları olanlara ve yaşlılara özel koruma. Azınlık haklarının genişletilerek korunması. Vergi sisteminde halk yararına demokratik anti-tekelci reform yapılması. Vergi kaçırma suçuna ve büyük sermayenin vergi muafiyetine karşı mücadele. Temel ihtiyaç maddeleri ve temel hizmetler için 0 vergi. Fiyatların kaynağında denetlenmesi ve vurgunculukla mücadele için gerekli önlemlerin alınması. Halk tarafından yaygın şekilde tüketilen ürünlerin fiyatlarının düşük tutulması.

* Ülkemizin kalkınma potansiyelini ipotek altına alan antlaşmalara karşı eylem. Bütün temel sosyal hizmetlerin ve yardım amaçlı hizmetlerin kamu sektörüne bırakılması. Yatırımların ve stratejik öneme sahip sektörlerin (araştırma, teknoloji, ulaşım, telekomünikasyon, enerji; bankacılık, yeraltı zenginlikleri) kamuya ait olmasının talep edilmesi ve savunulması. Bunların tekellere bağımlılıktan kurtarılması ve üzerlerinde gerçek parlamento ve halk denetiminin tesis edilmesi. Kamusal sağlık sektörünün desteklenmesi, yenilenmesi ve modernizasyonu meslek hastalıklarının önüne geçmeye ve bunlardan korunmaya önem verilmesi. Eczacılık ürünleri, tıp aletleri ve diğer malzemeleri üretecek devlet teşebbüslerinin kurulması. Sağlık ve toplumsal refah alanlarında faaliyet gösteren büyük çaplı özel yatırımların ortadan kaldırılmasını nihai hedef olarak benimseyerek bunları sınırlamak amacıyla mücadele edilmesi. Bilginin ticari meta haline getirilmesine karşı tavır. Halkın tüm seviyelerde toplumsal, hümanist ve mesleksel amaçlara katkıda bulunabilmesini sağlayacak, sınıfsal engellerden arındırılmış, kamusal, parasız ve çağdaş eğitim.

* Ortak Tarım Antlaşması (CAP) ve GATT' tan çekilinmesi ve bunların desteklenmesinin yarattığı olumsuz sonuçların giderilmesi. Tarım kooperatiflerinin desteklenmesi, bunların geliştirilmesine yönelik bir siyasetin belirlenmesi ve bunlara ait borçların düzenlenmesi. Ülkenin kaynakları doğrultusunda tarımsal üretimin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olma siyasetinin desteklenmesi. Küçük ve orta ölçekli köylünün gelirini arttırmaya dönük tedbirlerin alınması, kamunun ve özel teşebbüsün altyapı projelerine yaptığı yatırımların arttırılması. Hafif ve evsel ölçekli sanayilerin, küçük ve orta ölçekli yatırımların desteklenmesi yönünde belli başlı anti-tekelci önlemlerin alınması. Bunların kooperatif tarzda örgütlenmesinin teşvik edilmesi.

Kamu yönetiminin, silahlı kuvvetlerin, emniyet birimlerinin ve adalet sisteminin demokratikleşmesi için mücadele. Silahlı kuvvetler ve emniyet birimlerinde sendikal hakların korunması. Yerel ve bölgesel yönetimlerin Avrupa Birliği ve merkezi hükümetin araç ve tercihlerinden bağımsızlaşması için mücadele. Fonlar ve yan ödenekler sağlayarak demokratik desantra-lizasyon için tedbir alınması. Seçimle göreve gelen 3. bir hükümet kademesinin kurulması. Kilise ve devletin birbirinden ayrılması, dini inanç özgürlüğüne saygı gösterilmesi. Tüm bilişim türleri üzerinde toplumsal denetim. Enformasyon alanında sosyal örgütler ve mahalli idarelerin inisiyatiflerinin desteklenmesi. Devlet televizyonunun desteklenmesi ve yenilenmesi. Büyük sermayenin bu alanda etkin olma olanağının sınırlanması ve giderek kaldırılması.

* İnsan kişiliğinin toplumsal düzeyini yükseltmek ve emekçi halkın yaşam kalitesini arttırmak için siyasi faaliyet. Kültürel altyapıya yönelik kamusal programlar. Emekçi halkın kültürel alandaki haklarının ve rolünün korunması. Devlet okulları sisteminde estetik ve sanatsal eğitimin başlatılması.

* Sporun ticarileşmesine ve halkın zihnini bulandırma maniple etme vasıtası olarak kullanılmasına karşı koyuş. Yasal mevzuatta radikal bir reform ve demokratikleşme gerçekleştirerek, egzersiz ve spor yapma hakkının gençler başta olmak üzere halkın temel haklarından biri haline getirilmesi. İnsan kişiliğinin her yönüyle gelişmesini, sağlıklılığın artmasını, soylu bir rekabet ruhunun yeşertilmesini ve halklar arasında dostluğa dayalı barış içinde bir arada yaşamayı amaç edinme.

* Çevrenin korunması için mücadele. Çevreyi kirleten sanayi kolları üzerinde sıkı ve etkin bir denetim kurulması. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teşvik edilmesi, çevrenin korunması ve çevreye saygı kriterleri üzerine bina edilmiş bir kentsel ve fiziksel planlama.

* Kadınların aile içinde, işyerinde, kültürel alanda eşitliğini, toplumsal ve siyasal faaliyetlere katılımını sağlayacak önlemler.

* Çocukların ve yetişme çağında olanların korunması, genç kuşakların eğitim, çalışma, kültürel ve entelektüel gelişim haklarının güvence altına alınması ve boş zamanlarını yaratıcı biçimde değerlendirmelerinin sağlanması için gereken şartların yaratılması. Bir toplumsal felaket olan uyuşturucuyu alt etmek üzere kullanımını engellemeyi ön plana alan eşgüdümlü bir mücadele.

Anti-emperyalist anti-tekelci hedeflere ulaşmak için yürütülen mücadele aynı zamanda bölgede ve Avrupa çapında daha geniş bir çerçeveye genişletilmelidir. Mücadelenin uluslararası düzeyde eşgüdümlü hale getirilmesi aynı zamanda emperyalizmin merkezlerini de vuracaktır. Dayanışmayı ve mücadele azmini kuvvetlendirecek, iyimserliği besleyecek; proletaryanın ve halkın yeni katmanlarını harekete geçirecek ve çekim merkezi oluşturacaktır.

Mücadele cephesi uluslararası düzeyde diğer ulusal hareketlerle eşgüdüm sağlayacak inisiya-tifler geliştirecektir. Halkların bağımsız gelişme haklarını savunan hükümetler ve uluslararası örgütler arasında uluslararası destek noktaları arayacaktır. Uluslararası dayanışma hareketleri içinde etkin bir rol oynayacaktır. Emperyalist siyaset, müdahaleler ve yerel savaşlar altında ezilen halkları destekleyecektir. Özellikle milli krizin kritik koşullarında uluslararası emperyalizm bir ülkenin oligarşisini desteklemek ve onun bir koltuk değneği ve etkinlik sahası olarak mevcu-diyetini devam ettirmesini sağlamak için bastırdığında, mümkün olan en geniş uluslararası desteği yaratmak arayışı içinde olacaktır.


ANTİ-EMPERYALİST ANTİ-TEKELCİ CEPHE VE İKTİDAR SORUNU


Cephenin safları içinde toplumsal konumları, ideolojik ve politik duruşları bakımından birbirinden farklı güçler bulunacaktır. Bunlar anti-emperyalist anti-tekelci mücadelenin hedeflerine ve amacına uygun değişik eğilimleri yansıtacaklardır.

Sosyo-politik çatışmaların ve sınıf çelişkilerinin artması iktidar sorununu gündeme getirecektir, YKP, faaliyetini anti-emperyalist anti-tekelci mücadelenin gelişmesi ve işçi sınıfının, halk yığınlarının anti-kapitalist bilincinin derinleşmesi yönünde sürdürür. YKP halkı burjuva partileriyle ve müttefiklerinin devletin yönetim mekanizmalarının başından çekilmesinin yeterli olmayacağına ikna etmek için yılmaksızın çaba sarf eder. Sosyalist iktidarın kendisinden başka bir şey olmayan yeni bir halk iktidarının yaratılması zorunludur.

Sınıf mücadelesinin ve halk hareketinin yükselişe geçtiği, devrimci sürecin başladığı koşullarda, genel seçimlere veya parlamenter prosedürlere gerek duyulmaksızın, mücadele eden halkın onayına ve rızasına dayanan, halk iktidarının vasıtası olacak bir hükümet kurulabilir. Bu hükümet işçi sınıfı ve müttefiklerinin iktidarıyla aynı niteliktedir ve sadece şeklî bir farklılık taşır.

Sınıf savaşı ve burjuva partileriyle müttefiklerinin etki alanlarını hızla yitirdiği koşullarda henüz devrimci dönüşüm için gerekli şartların mevcut olmaması halinde dahi, anti-emperyalist anti-tekelci güçler tarafından parlamentoya dayalı bir hükümet kurulması mümkündür.

Halkı refaha kavuşturmayı hedefleyen, ulusötesi sermaye, bağımlılık ve Yunanistan'ın emperyalist kuruluşlarda yer alması karşıtı hükümet tedbirlerinin planlanması halkı biraraya getirebilir ve maziden daha kapsamlı bir kopuşun gerektiğine ikna edebilir.

YKP, faaliyeti ve halkın daha geniş ölçekteki katılımıyla, devrimci sürecin başlamasına katkıda bulunmak amacıyla böyle bir hükümetin kurulması arayışı içinde olacaktır. Hükümetin ilerleyip ilerlemediğini ortaya koyacak zaman dilimi hiç de uzun olmayacaktır. Deneyimler bunun kısa bir süre olacağını göstermektedir. Eğer gelişmeler olumlu bir yönde ilerlemez ise, hükümet egemen sınıfın gericiliği ve emperyalist müdahale sonucunda devrilecektir. Ancak hükümetin devrilmesi bütünsel bir geriye dönüş anlamını taşımayabilir. Halkın kapitalist sistemin radikal biçimde ortadan kaldırılması ihtiyacını çok daha esaslı biçimde kavramasına yol açacak bir etken teşkil edebilir.

Her koşul altında belirleyici etken işçi sınıfının birliği ve cephe içerisinde onun ve partisi YKP'nin önderliği elde etmesi olacaktır.

YKP'nin yani işçi sınıfının en militan.ve deneyimli kesiminin önderliği altında cephe, ülkenin egemen sınıfının üreteceği gericiliği ve karşı saldırıyı alt etmek üzere tüm mücadele biçimlerini derhal uygulamaya sokabilme yeteneğini kazanacaktır. Mücadelenin bu kritik evrelerinde, kapitalist sistemden kopuş gündeme geldiğinde, politik güçler arasında yeni ittifaklar ve anlaşmalar yaşanacaktır. İşçi sınıfı, mümkün olan en çok sayıda anti-emperyalist anti-tekelci güçlerle ittifakını ve bağlarını korumaya gayret sarf edecektir.

YKP'nin sosyalizm için gereken kuvvetleri biraraya getirme mücadelesindeki görevlerini yerine getirebilmesi için, partinin kararlı biçimde ve tüm yönlerden desteklenmesi zorunludur.

Parti işçi sınıfı ve gençlikle kopmaz bağlara sahip olmalıdır. Tüm işyerlerinde, okullarda ve yaşam alanlarında gençliğin ve bilim insanlarının biraraya geldiği her yerde, kırsal kesimin tama-mında, güçlü örgütler inşa etmek zorundadır. İdeolojik ve politik birliğini durmaksızın güçlendirmeli, öncülük yeteneğini arttırmalıdır. Partinin bu hedefleri gerçekleştirmesi için gereken koşullar yeni tipte bir parti vasfıyla sahip bulunduğu devrimci özellikleri güçlendirmek, Marksizm-Leninizm'in kuramını durmaksızın özümlemek, YKP'nin siyasetini şekillendirirken ve uygularken kolektivizmi yaygınlaştırmak, saflarını yenilemek ve binlerce yeni kadroyu, kadın ve erkek işçiyi, kol ya da kafa gücüyle çalışan diğer insanları istihdam etmektir.

(devamedecek) 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç’te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970’in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS