Kitap Dizisi:5 |  Diğer Yazarlarımız |
Sendikal Bakış ve Örgütlenme İlkeleri / Selçuk Kaya

Sendikalar, işçi sınıfının doğuştan beri verdiği ve sınıflar ortadan kalkana kadar vereceği “sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya” mücadelesinin en önemli aygıtlarından birisidir. Sendikalar sınıfının ideolojisi doğrultusunda, tabanının temel taleplerini tabanından geri kalmadan ve tabanından kopmadan egemenlerden talep eder ve kararlı mücadeleyle almaya çalışır. Sendikalar ekonomik, demokratik taleplerini, siyasal mücadelesini sınıf ideolojisi doğrultusunda yapar. Ancak sendikalar bir siyasi parti değildirler.

Sendikalar sömürü düzeninde sömürüyü asgariye indirme-sınırlandırma ve giderek de ortadan kaldırma mücadelesi verirler.

Bu anlayışla:

1. Sendikalar sınıf çıkarlarını daima ön planda tutar, sınıf mücadelesinin yükselmesi için çalışır, ekonomik sözleşmeler vb. dışında hiçbir konuda işveren ve devletle uzlaşmaz ve onlarla birlikte olmaz.

2. Sendikalar, işkolunda ve alanında insanları örgütlerken din, dil, ırk, cinsiyet ve milliyet ayrımı yapmaz, herkesi kendi çatısı altında toplar.

3. Sendika içinde her tür düşünce ve duruş kendisini ifade etme hakkına sahiptir. Sendikal birlik görüş ve duruşların kendilerini geliştirmesine engel değildir. Ancak her duruş ve düşünce çoğunluğun iradesine saygılı olmaya mecburdur.

4. Sendikalar çoğunluğun iradesiyle şekillenen ve merkezden yönlendirilen demokratik merkeziyetçi ilkelere dayalı, sınıf ve kitle sendikası olmalıdırlar.

5. Demokrasi ve insan haklarının olmadığı bir ortamda sınıf sendikacılığının da olmayacağı bilinciyle, ekonomik mücadelenin yanı sıra demokrasi ve insan haklarının yükseltilmesi için mücadele eder.

6. Barışın ve özgürlüklerin budandığı veya budanmasına çalışıldığı ortamlarda buna karşı durur. “Savaşa karşı barış, sömürüye ve zulme karşı savaş” şiarını yükseltir. Özgürlüklerin sürekli geliştirilip yükseltilmesi için mücadele eder.

7. Sınıf sendikası, sınıf mücadelesinin kopmaz bir parçası olan ulusların kendi kaderini tayin hakkı mücadelesini destekler. Emperyalizme, sömürgeciliğe ve toprak işgallerine karşı tavır geliştirir.

8. Sınıf sendikaları uluslararası işçi sınıfı sendikaları ile dayanışma yapar.

9. Sınıf sendikası her tür baskı, kıyım ve işkenceyi bir insanlık suçu olarak görür, bu uygulamaların ortadan kaldırılması için mücadele verir.

10. Sınıf sendikası düşünceyi ifade özgürlüğünü savunur.

11. Sınıf sendikası hak verilmez alınır belgisiyle, sınıfın çıkarları doğrultusunda, sınıfın diğer katmanları ile birlikte hak grevi, genel grev, dayanışma grevleri örgütler ve hayata geçirir.

12. Sendikalar, birer sınıf okuludurlar. Sınıf mücadelesinin yükseltilmesi için tabanına ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim verir, sınıf bilincini yükseltir.

13. Sendikalar, tabanının ihtiyaçları doğrultusunda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler.

14. Sendikalar tabanını ve sınıfın diğer katmanlarını ilgilendiren her tür yasal düzenlemelerde bu kesimleri bilgilendirir, alternatif sunar ve mücadeleye çağırır. 
Yazarın Diğer Yazıları
 1905 Devrimi Üzerine Konuşma / V. İ. Lenin
 Libya Yazıları / Fidel Castro Ruz
 Komünist Partilerinden Libya Değerlendirmeleri
 Ellerinize ve Yalana Dair / Nâzım Hikmet
 İGD’den TÜM-İGD’ye / Zeliha Kortun
 Özgür Tartışmaya Evet / Kenan Sancar
 Büyük Rusların Ulusal Gururu Üzerine / V. I. Lenin
 Ahmet Hilmi Feyzioğlu’nun Anısına / Selçuk Uzun
 Boykota Karşı Bir Sosyal Demokrat Yayıncının Notları (Parçalar)
 İşçi Sınıfı, Sendika Hareketi ve İşçi Sınıfı-Sol Siyaset İlişkisi / Aziz Çelik
 “Ezber Bozucu” TÜSİAD Ziyaretinin Ardından Süleyman Çelebi’ye Sorular / Hakan Koçak
 KÜRESELLEŞME ÜZERİNE / Paul M. SWEEZY
 Küresel Kapitalizmde Emek, Sermaye ve Ulus-Devlet / Ellen Meiksins WOOD
 BİZİM ÇOCUKLARIMIZ / Nebiye
 BİLGİ KURAMI / Ali Yıldız

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS