Kitap Dizisi:5 |  Diğer Yazarlarımız |
Sendikal Bakış ve Örgütlenme İlkeleri / Selçuk Kaya

Sendikalar, işçi sınıfının doğuştan beri verdiği ve sınıflar ortadan kalkana kadar vereceği “sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya” mücadelesinin en önemli aygıtlarından birisidir. Sendikalar sınıfının ideolojisi doğrultusunda, tabanının temel taleplerini tabanından geri kalmadan ve tabanından kopmadan egemenlerden talep eder ve kararlı mücadeleyle almaya çalışır. Sendikalar ekonomik, demokratik taleplerini, siyasal mücadelesini sınıf ideolojisi doğrultusunda yapar. Ancak sendikalar bir siyasi parti değildirler.

Sendikalar sömürü düzeninde sömürüyü asgariye indirme-sınırlandırma ve giderek de ortadan kaldırma mücadelesi verirler.

Bu anlayışla:

1. Sendikalar sınıf çıkarlarını daima ön planda tutar, sınıf mücadelesinin yükselmesi için çalışır, ekonomik sözleşmeler vb. dışında hiçbir konuda işveren ve devletle uzlaşmaz ve onlarla birlikte olmaz.

2. Sendikalar, işkolunda ve alanında insanları örgütlerken din, dil, ırk, cinsiyet ve milliyet ayrımı yapmaz, herkesi kendi çatısı altında toplar.

3. Sendika içinde her tür düşünce ve duruş kendisini ifade etme hakkına sahiptir. Sendikal birlik görüş ve duruşların kendilerini geliştirmesine engel değildir. Ancak her duruş ve düşünce çoğunluğun iradesine saygılı olmaya mecburdur.

4. Sendikalar çoğunluğun iradesiyle şekillenen ve merkezden yönlendirilen demokratik merkeziyetçi ilkelere dayalı, sınıf ve kitle sendikası olmalıdırlar.

5. Demokrasi ve insan haklarının olmadığı bir ortamda sınıf sendikacılığının da olmayacağı bilinciyle, ekonomik mücadelenin yanı sıra demokrasi ve insan haklarının yükseltilmesi için mücadele eder.

6. Barışın ve özgürlüklerin budandığı veya budanmasına çalışıldığı ortamlarda buna karşı durur. “Savaşa karşı barış, sömürüye ve zulme karşı savaş” şiarını yükseltir. Özgürlüklerin sürekli geliştirilip yükseltilmesi için mücadele eder.

7. Sınıf sendikası, sınıf mücadelesinin kopmaz bir parçası olan ulusların kendi kaderini tayin hakkı mücadelesini destekler. Emperyalizme, sömürgeciliğe ve toprak işgallerine karşı tavır geliştirir.

8. Sınıf sendikaları uluslararası işçi sınıfı sendikaları ile dayanışma yapar.

9. Sınıf sendikası her tür baskı, kıyım ve işkenceyi bir insanlık suçu olarak görür, bu uygulamaların ortadan kaldırılması için mücadele verir.

10. Sınıf sendikası düşünceyi ifade özgürlüğünü savunur.

11. Sınıf sendikası hak verilmez alınır belgisiyle, sınıfın çıkarları doğrultusunda, sınıfın diğer katmanları ile birlikte hak grevi, genel grev, dayanışma grevleri örgütler ve hayata geçirir.

12. Sendikalar, birer sınıf okuludurlar. Sınıf mücadelesinin yükseltilmesi için tabanına ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim verir, sınıf bilincini yükseltir.

13. Sendikalar, tabanının ihtiyaçları doğrultusunda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler.

14. Sendikalar tabanını ve sınıfın diğer katmanlarını ilgilendiren her tür yasal düzenlemelerde bu kesimleri bilgilendirir, alternatif sunar ve mücadeleye çağırır. 
Yazarın Diğer Yazıları
 POPÜLİZME AÇIK MEKTUP / Sadık Ekrem
 YOL / Hüseyin Umut
 Sendikal Bakış ve Örgütlenme İlkeleri / Selçuk Kaya
 Emperyalizmin Özelleştirme Saldırısı / Bircan Uğurlu
 Yeniden ve Her Zaman Yol / Kenan Sancar
 Kapitalist Devlet Değişti mi? / Harry MAGDOFF
 ÖZELLEŞTİRSEK DE Mİ YESEK? / İsmet Aktan
 İŞÇİNİN PENCERESİNDEN / Hüseyin Umut
 1917 Büyük Ekim Devrimi / Sadık Ekrem-Ö. Alpsar
 Marks'a Dönüş / Ellen Meiksins WOOD
 Düşüncemizi Nasıl Yayalım / Leo Hubermann
 Partili Bireyin Sorumlulukları / Ali Yıldız
 15-16 HAZİRAN DİRENİŞİ / HÜLYA YEŞİL
 "POST" TEORİLER VE KÜRESELLEŞME / DOUG HENWOOD
 SAĞLIK YASA TASARILARI VE SAĞLIKTA ÖZELLEŞTİRME / SELÇUK KAYA

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS